Dnes je 10.4.2020


Čas od času rozesíláme zájemcům informace o změnách a novinkách na stránkách tohoto portálu. Zadáte-li sem svůj e-mail, přidáme do seznamu adresátů i vás.

Kliknutím na tuto ikonu se můžete přihlásit k odběru novinek ve formátu XML:
RSS Feed RSS kanál

__________________

Zajímáte se
o umělecké dění?
Čtěte artmagazin.eu.
artmagazin.eu
__________________

Nejrozsáhlejší databáze fotografických výstav na českém internetu přináší základní údaje o mnoha desítkách právě probíhajících výstav v celé republice a nabízí naprosto unikátní možnost vyhledávání v tisícovkách záznamů podle různých kritérií. Chcete-li do databáze přidat výstavu, kterou právě pořádáte, můžete informace o ní vložit do tohoto formuláře.


English Homepage

N E J N O V Ě J Š Í
Z P R Á V Y

Jste plátcem DPH a prodáváte fotografie přes internet konečným spotřebitelům v cizině? Pokud ano, týkají se vás následující změny v zákoně o DPH.

Do sekce věnované autorským právům jsme přidali novou stránku často kladených otázek.

Evropská komise vyzvala veřejnost k podávání připomínek k revizi autorského práva v EU.

Do 14. ledna 2014 můžete zasílat návrhy na Osobnost české fotografie za minulý rok.

Výstavou Slovenská nová vlna, 80. léta, se v Praze otevírá Dům fotografie.

Josef Koudelka se dohodl s UPM a věnuje mu soubor 537 fotografií.

Mají čeští fotografové zájem o autorská práva? Nečinnost vedení jejich profesních organizací naznačuje, že to moc slavné nebude.

Vzhledem k tomu, že nejnavštěvovanější stránkou fotomonitoru je již od počátku databáze fotografických výstav, změnili jsme poněkud uspořádání webu, aby lépe odrážel zájmy jeho čtenářů.

Podporujeme Manifest
za používání
metadat

Podporujeme Manifest za používání metadat

Autorská práva > Často kladené otázky a několik příkladů

Často kladené otázky a několik příkladů

Následující výběr nejčastěji kladených otázek a příkladů nejběžnějších užití fotografií umístil v březnu roku 2014 na své internetové stránky britský Intellectual Property Office, obdoba českého patentového úřadu, který má v Británii na starost ochranu intelektuálního vlastnictví a do jeho gesce tedy spadají i autorská práva. Tento text, který jsme do jisté míry přizpůsobili českému prostředí, však v žádném případě není právní interpretací konkrétních případů, ale může čtenářům pomoci odhadnout možné důsledky určitého jednání. Nejde o finální právní názor – tím může být jedině rozhodnutí soudu.

• Základní informace
• Komu patří autorská práva k fotografiím?
• Co když existuje více než jeden majitel autorských práv?
• Jak dlouhá je doba trvání autorských práv?
• Je ke zkopírování nebo použití obrázků vždy nutný souhlas?
• Co mám dělat, když nevím, kdo je majitelem autorských práv?
• Co když u fotografie není žádná značka pro copyright (©), ani vročení
  nebo jméno autora?

• Existuje nějaký způsob, jak se při použití fotografie z internetu
  ochránit před problémy?

• Jaké jsou důsledky porušení autorských práv?

Příklady:
• Chci na internetu použít své vlastní fotografie
• Chci něco vyfotit chytrým telefonem a obrázky nahrát na web
• Chci použít fotografie, které mi poslal kamarád nebo člen rodiny
• Chci použít fotografie, které jsem našel na internetu
• Chci použít fotografie na mých osobních webových stránkách nebo pro    školní internetový projekt
• Chci fotografie, které jsem našel na internetu, použít na komerčních    webových stránkách
• Chci vytvořit odkaz na fotografie, které jsem našel na internetu
• Chci použít fotografie, které pro mě zhotovil profesionální fotograf
• Chci jiným lidem zabránit v používání fotografií, které jsem nahrál na    sociální síť
• Chci někomu zabránit v tom, aby používal fotografii, kterou jsem    vytvořil, způsobem, se kterým nesouhlasím nebo k němuž jsem nedal    svolení

Základní informace
Stručně řečeno, většina fotografií je s velkou pravděpodobností chráněna autorskými právy. To znamená, že bude-li uživatel chtít určitou fotografii zkopírovat nebo ji sdílet na internetu, bude obvykle potřebovat souhlas majitele (majitelů) autorských práv. Nahoru


Komu patří autorská práva k fotografiím?
Majitelem autorských práv obvykle bývá člověk, který fotografii vytvoří („autor”). Pokud ale fotografie vznikla jako součást autorova zaměstnání, majitelem autorských práv obvykle bude jeho zaměstnavatel.
Autor může vystavit licenci k použití svého díla sám. Může také umožnit jiné osobě, aby dílo licencovala za něj. Vystavením licence dává autor jiné osobě nebo organizaci svolení k užití svého díla, například fotografie, často za určitý poplatek a za určitých podmínek.Nahoru


Co když existuje více než jeden majitel autorských práv?
Fotografie (nebo jiný obrazový materiál) může mít více majitelů autorských práv, pokud ji vytvořilo více autorů. Například kreslený vtip mohlo vytvořit několik umělců a ilustrátorů, kteří pak dají majiteli webových stránek licenci k jeho užití. Fotografie na webu také mohou být „zřetězené”. Pokud byste například chtěli použít fotografii A, jejíž součástí je fotografie B, pak byste potřebovali svolení od majitelů obou fotografií – A i B.
Prostým zkopírováním fotografie nevznikne nové autorské právo k novému dílu, ale pokud je zákonným způsobem (tedy se svolením majitele autorských práv) zdigitalizován analogový obraz, pak by v zásadě mohlo vzniknout autorské právo k novému dílu, jestliže k vytvoření tohoto nového a originálního díla bylo zapotřebí dostatečně velké zručnosti a kreativity. Názory na to, jak velké změny je k tomu zapotřebí, se různí. Obecně řečeno, pokud dojde jen k nepodstatným změnám, pak autorské právo k tomuto dílu bude stále náležet člověku, který vytvořil původní obraz.
Některé fotografie, jež se objevují na internetu, jsou ve správě obrazových agentur, které jsou buď majiteli autorských práv k těmto fotografiím, nebo mají od majitelů autorských práv svolení prodávat práva k jejich užití. Součástí smluvních podmínek, za nichž obrazové agentury umožňují lidem fotografie použít, bývají omezení způsobu, jímž mohou být fotografie použity. Tato omezení nemusí vyplývat z autorského zákona: obrazové agentury mohou prostřednictvím smluv určovat podmínky užití obrazových materiálů, které dodávají, a to včetně takových, jejichž autorská práva již vypršela. Nahoru


Jak dlouhá je doba trvání autorských práv?
Doba trvání autorských práv závisí na tom, kdy obrázek vznikl. Obecně řečeno, autorská práva k obrazovým materiálům trvají po celou dobu života jejich autorů plus 70 let od konce kalendářního roku, v němž autor zemřel. To znamená, že fotografie mladší 70 let jsou stále chráněny autorským právem, a ty starší mohou také být chráněny, a to podle toho, kdy jejich autor zemřel.
U starých fotografií si člověk nikdy nemůže být stoprocentně jist, jestli něco je chráněno autorským právem, nebo ne, ale pokud víme, jak je fotografie stará, může nám to být dobrým vodítkem ke kvalifikovanému odhadu, jestli daný snímek je, anebo není chráněn autorskými právy. Na obrázku je třeba zachycena nějaká věc, která jej umožní datovat. Například snímek určitého typu automobilu může prokazovat, že fotografie zřejmě vznikla po roce, v němž se auto začalo vyrábět. Nahoru


Je ke zkopírování nebo použití fotografií vždy nutný souhlas majitele
autorských práv?

Někdy ke zkopírování fotografie souhlas nutný není, a to například, pokud uživatel fotografie tento snímek sám vytvořil a je držitelem autorských práv, pokud je fotografie použita k určitým účelům, jež zákon povoluje. Lidé tak mohou díla chráněná autorskými právy použít bez souhlasu majitele autorských práv například k vlastnímu studiu nebo k nekomerčnímu výzkumu, nebo pokud fotografie už není chráněna autorskými právy.
Jestliže je souhlas k užití fotografie nutný, pak bude třeba získat jej od všech majitelů autorských práv, ať už se například jedná o jednu fotografii, která má více autorů, o licencovanou fotografii, nebo o fotografii jiných děl chráněných autorskými právy. Podstatné je, abychom věděli, že k užití fotografie potřebujeme získat svolení od majitelů všech práv, která se k němu vztahují. Někdy může svolení poskytnout jeden člověk nebo jedna organizace, která je držitelem všech práv týkajících se dané fotografie, jindy může být nutné získat povolení od několika různých majitelů autorských práv. Nahoru


Co mám dělat, když nevím, kdo je majitelem autorských práv?
Autorské právo nepřestane platit jen proto, že majitele autorských práv nelze najít. U díla, u něhož je držitel autorských práv neznámý nebo jej nelze dohledat, není možné získat svolení k užití tohoto díla. Takovým dílům se říká osiřelá a podle dnes platných zákonů je nelze kopírovat. Chystaná změna zákona lidem za určitých okolností umožní kupovat si licence k užití těchto děl.
I když o majiteli autorských práv neexistuje žádný záznam, jakékoli neoprávněné užití fotografie bez patřičného svolení bude porušením autorských práv. Nahoru


Co když u fotografie není žádná značka pro copyright (©), ani vročení
nebo jméno autora?

Značka © není pro existenci autorských práv nezbytná, takže není-li u fotografie uvedeno žádné jméno nebo značka pro copyright, neznamená to ještě, že autorská práva již vypršela.
Při nahrávání digitálních fotografií na internet nebo při jejich stahování někdy dochází k tomu, že náhodně dojde ke smazání metadat s fotografií spojených (v nichž mohou být uvedeny údaje o majiteli autorských práv). Záměrné odstraňování metadat, která identifikují majitele autorských práv, je nezákonné. Nahoru


Existuje nějaký způsob, jak se při použití fotografie z internetu ochránit
před problémy?

Je pravděpodobné, že téměř všechny fotografie na internetu jsou chráněny autorskými právy, a před problémy se člověk ochrání jedině tím, že získá konkrétní svolení k použití obrázku, a to prostřednictvím licence, nebo podle podmínek uvedených na webové stránce, která obrázek nabízí (za předpokladu, že se jedná o webové stránky majitele autorských práv nebo jiný web, který má od majitele autorských práv svolení k tomu, aby jiným lidem umožňoval použití fotografie). Použití licencovaných fotografií by mělo být mnohem bezpečnější než používání fotografií nelicencovaných. Nahoru


Jaké jsou důsledky porušení autorských práv?
Pokud někdo poruší autorské právo, může osoba nebo organizace, která je majitelem autorských práv, podniknout řadu různých kroků. Může uživatele fotografie požádat, aby si zakoupil licenci, a mohou tak mezi sebou uzavřít obchodní dohodu, po níž už žádné další kroky následovat nebudou. Může však také podniknout právní kroky a uplatnit své nároky u soudu, takže ten, kdo fotografii použil, se nakonec bude muset dostavit k soudnímu jednání.
Soudy mohou být nákladné, protože ten, kdo fotografii použil, může na základě jejich rozhodnutí zaplatit nejen poplatek za užití fotografie, ale také svoje vlastní soudní náklady i soudní náklady majitele autorských práv a možná i další finanční kompenzaci za porušení autorských práv. To může v důsledku stát víc než zakoupení licence k užití fotografie. Kromě toho může soud vyústit například také v žádost, aby uživatel fotografii, u níž autorská práva použil, z internetu stáhl.
Úmyslné porušení autorských práv s komerčním záměrem může vést i k trestnímu stíhání.
Člověk se dokonce i v takových situacích, kdy by si mohl myslet, že se na jeho porušení autorských práv nepřijde, vystavuje riziku, že bude odhalen a následně vláčen po soudech. Nahoru


Příklady:
Chci na internetu použít své vlastní fotografie
Pokud jste tyto fotografie vytvořil sám, můžete je obvykle použít jakkoli.
Existují však případy, kdy s nimi nemůžete nakládat dle libosti, například v situaci, kdy pracujete pro nějakou firmu nebo jiného člověka a fotografie vytvoříte v rámci svého zaměstnání, kdy hlavním předmětem vašeho snímku je dílo chráněné autorskými právy (například fotografie obrazu v galerii moderního umění) – vaše fotografie samotná by pak autorské právo porušovala, nebo kdy jste se písemně zavázal k tomu, že fotografie, které vytvoříte, budou patřit někomu jinému. Nahoru


Chci něco vyfotit chytrým telefonem a fotografie nahrát na web
Pokud někdo pořídí fotografii, může být tato fotografie chráněna autorskými právy. Lidé, kteří fotografují chytrými telefony a nahrávají snímky na sociální sítě, by však měli být opatrní, pokud fotografují díla chráněná autorskými právy (například obrazy) a tato díla jsou hlavním tématem jejich snímků.
Pořídí-li někdo snímek díla chráněného autorskými právy (například obraz žijícího umělce) a toto dílo je hlavním tématem fotografie, bylo by použití této fotografie na internetu porušením autorských práv. Jinak řečeno, je dovoleno vyfotografovat místnost s obrazy, ale při fotografování konkrétních obrazů je třeba dbát na to, aby nedošlo k porušení autorských práv.
Vyfotografujeme-li něco, co není chráněno autorskými právy, pak autorská práva neporušujeme – například u záběrů zvířat, lidí nebo krajin. Nahoru


Chci použít fotografie, které mi poslal kamarád nebo člen rodiny
S těmito fotografiemi je třeba zacházet stejně jako s kterýmikoli jinými, jejichž majitele autorských práv znáte; pokud autorská práva ke všem aspektům snímku ještě nevypršela, musíte tedy požádat o svolení s jejich užitím.
Například chcete-li na internetu použít fotografie, které váš příbuzný pořídil u příležitosti nějaké rodinné události, budete potřebovat od jejich autora svolení. Nahoru


Chci použít fotografie, které jsem našel na internetu
Fotografie, které jsou na internetu, mohou být použity v následujících situacích: pokud víte, že autorská práva ke všem aspektům snímku už vypršela, pokud máte svolení od majitele autorských práv přesně k tomu, co s fotografiemi hodláte udělat (například šířit je dál) – tento souhlas může mít například podobu nějaké licence Creative Commons nebo licence, kterou si zakoupíte od fotografické agentury, nebo pokud fotografie použijete v konkrétních případech, kdy je to povoleno. Nahoru


Chci použít fotografie na svých osobních webových stránkách
nebo pro školní internetový projekt

Svolení je nutné, protože fotografie vystavujete veřejně. Někdy je ale souhlas majitele autorských práv s užitím některých fotografií předjednán s tímto majitelem fotografickou agenturou, která vám pak licenční smlouvou může umožnit jejich bezplatné použití. Nahoru


Chci fotografie, které jsem našel na internetu, použít na komerčních
webových stránkách

Chcete-li fotografii použít ke komerčním účelům, musíte si nejprve opatřit souhlas majitele autorských práv. Některé licence vám umožní používat fotografie ke komerčním účelům, například k propagaci vaší firmy na webových stránkách; za ně je obvykle třeba zaplatit vyšší poplatek než za nekomerční užití. Je třeba upozornit, že některé licence Creative Commons umožňují pouze nekomerční užití, proto je třeba při použití takto licencovaných materiálů prostudovat licenční podmínky. Nahoru


Chci vytvořit odkaz na fotografie, které jsem našel na internetu
Sdílení normálního webového odkazu na fotografie veřejně nahrané na internet majitelem autorských práv, nebo nahrání takového odkazu na web autorský zákon obvykle nijak neomezuje.
Soudní dvůr Evropské unie vydal rozhodnutí, že uživatelé internetu mohou bez omezení sdílet odkazy na nejrůznější materiály, například fotografie nebo videa, za předpokladu, že tyto materiály byly volně zveřejněny na internetu se souhlasem majitelů autorských práv. Právo sdílet odkazy ale není tak široké, aby uživatelům dovolovalo sdílet odkazy, které jsou určeny k obcházení předplatitelských platebních systémů nebo jiných služeb založených na předplatném.
Kopírováním fotografií a jejich nahráváním na jiné webové stránky však obvykle k porušování autorských práv dochází. Chcete-li fotografie používat tímto způsobem, měli byste si nejprve vyžádat svolení majitelů autorských práv.
Autorská práva můžete porušit i tím, jestliže fotografie uveřejněné na jiných webových stránkách vložíte na svůj vlastní web s použitím obrazových tagů (aniž byste fotografie samotné zkopírovali a nahráli je na svůj web). S velkou pravděpodobností k porušení autorského práva dojde, jsou-li tyto fotografie umístěny za předplatitelským platebním systémem nebo v jiném prostředí s omezeným přístupem, například v soukromém diskusním fóru. Za příklad, kdy je nutno požádat o svolení, mohou sloužit blogy, do nichž tímto způsobem vložíte fotografie pořízené někým jiným, nebo agregační služby, které fotografie vkládají na nové webové stránky. Nahoru


Chci použít fotografie, které pro mě zhotovil profesionální fotograf
Pokud si objednáte profesionála, aby pro vás vytvořil fotografie například ze svatby, autorská práva k těmto fotografiím obvykle náleží fotografovi. To znamená, že chcete-li snímky dále kopírovat, sdílet je s přáteli nebo s rodinou, nebo dělat cokoli jiného, co je autorským zákonem omezeno, jako například nahrát tyto fotografie na sociální sítě, musíte nejprve získat od fotografa svolení.
Většina fotografů má v licenčních podmínkách, jež jsou součástí smlouvy, kterou s klienty uzavírají, přesně vymezeno, co smí zákazník s fotografiemi dělat. Uvažujete-li o konkrétních způsobech užití, měli byste s fotografem tyto věci prodiskutovat ještě před uzavřením smlouvy.
Objedná-li si někdo pořízení fotografií pro soukromé či rodinné účely, má právo požadovat, aby je fotograf bez jeho svolení nezveřejnil. To znamená, že svatební fotograf sice zůstává majitelem autorských práv ke snímkům z vaší svatby, ale neměl by je bez vašeho svolení vystavit za účelem reklamy na svých webových stránkách. Nahoru


Chci jiným lidem zabránit v používání fotografií, které jsem nahrál
na sociální síť

Pokud se stanete členem sociální sítě, měli byste si prověřit podmínky jejích webových stránek, abyste měl jistotu, že jejich provozovateli neumožňují dělat s vašimi fotografiemi něco, co nechcete. V těchto podmínkách může být obsaženo ustanovení, které mu umožní zpřístupnit vaše snímky k použití jinými lidmi, a to bez vašeho předchozího souhlasu nebo bez upozornění.
Jestliže lidé už vaše snímky používají a vy jste souhlasil s podmínkou, jíž jste se vzdal svých autorských práv nebo tato práva převedl, můžete provozovatele webových stránek požádat, aby vaše fotografie stáhl; s tím však provozovatel nemusí souhlasit. V tom případě lidé, kteří vaše fotografie už používají, je budou moci používat dál. Pokud se vám něco takového přihodí, můžete zvážit, jaká další práva máte v jiných právních oblastech (například právo na ochranu soukromí nebo osobnosti). Nahoru


Chci někomu zabránit v tom, aby používal fotografii, kterou jsem
vytvořil, způsobem, se kterým nesouhlasím nebo k němuž jsem nedal
svolení

Když už lidé používají vaše fotografie bez vašeho svolení, měli by je používat s patřičnou úctou. Pokud vznesete nárok na svá „osobnostní práva” a budete chtít, abyste byl u fotografie uveden jako její autor, pak by vás měl její uživatel jako autora uvést.
Mezi „osobnostní práva” patří podle zákona právo být uveden jako autor díla. Máte také právo ohradit se proti tomu, aby lidé vaše dílo užívali a měnili je způsobem, o němž si myslíte, že poškozuje vaše dobré jméno. Kdybyste například vytvořil velice dobrou fotografii, mohl byste se ohradit proti tomu, aby ji někdo upravil tak, že by si o vás lidé mohli myslet, že neumíte udělat dobrou fotku.
Ve Velké Británii je třeba lidem, kteří vaše dílo reprodukují, sdělit, že si přejete být uveden jako autor díla. To se často děje písemnou smlouvou. Ve Velké Británii (na rozdíl od jiných států, včetně České republiky) má autor také možnost se osobnostních práv vzdát, to ale znamená, že pak nemůže podnikat žádné právní kroky, je-li jeho dílo užíváno způsobem snižujícím jeho hodnotu. Nahoru