Dnes je 8.4.2020


Čas od času rozesíláme zájemcům informace o změnách a novinkách na stránkách tohoto portálu. Zadáte-li sem svůj e-mail, přidáme do seznamu adresátů i vás.

Kliknutím na tuto ikonu se můžete přihlásit k odběru novinek ve formátu XML:
RSS Feed RSS kanál

__________________

Zajímáte se
o umělecké dění?
Čtěte artmagazin.eu.
artmagazin.eu
__________________

Nejrozsáhlejší databáze fotografických výstav na českém internetu přináší základní údaje o mnoha desítkách právě probíhajících výstav v celé republice a nabízí naprosto unikátní možnost vyhledávání v tisícovkách záznamů podle různých kritérií. Chcete-li do databáze přidat výstavu, kterou právě pořádáte, můžete informace o ní vložit do tohoto formuláře.


English Homepage

N E J N O V Ě J Š Í
Z P R Á V Y

Jste plátcem DPH a prodáváte fotografie přes internet konečným spotřebitelům v cizině? Pokud ano, týkají se vás následující změny v zákoně o DPH.

Do sekce věnované autorským právům jsme přidali novou stránku často kladených otázek.

Evropská komise vyzvala veřejnost k podávání připomínek k revizi autorského práva v EU.

Do 14. ledna 2014 můžete zasílat návrhy na Osobnost české fotografie za minulý rok.

Výstavou Slovenská nová vlna, 80. léta, se v Praze otevírá Dům fotografie.

Josef Koudelka se dohodl s UPM a věnuje mu soubor 537 fotografií.

Mají čeští fotografové zájem o autorská práva? Nečinnost vedení jejich profesních organizací naznačuje, že to moc slavné nebude.

Vzhledem k tomu, že nejnavštěvovanější stránkou fotomonitoru je již od počátku databáze fotografických výstav, změnili jsme poněkud uspořádání webu, aby lépe odrážel zájmy jeho čtenářů.

Podporujeme Manifest
za používání
metadat

Podporujeme Manifest za používání metadat

Fotografické školství > Střední a učňovské školy

Soukromá střední umělecká škola grafická
Jihlava

Adresa: Křížová 18, 586 01 Jihlava
Tel.: 567 310 355, 567 312 076
Fax: 567 312 075
E-mail: susg@susg.cz
Internetové stránky: www.susg.cz

Poskytované vzdělání: střední s maturitou
Doba studia: 4 roky
Školné: Kč 500,- až 3500,- měsíčně

Charakteristika oboru a přijímací podmínky:

Předmět fotografie je jedním ze studijních oborů na střední umělecké škole grafické v Jihlavě. Cílem studia je, kromě všeobecného vzdělání, prohloubení výtvarného talentu žáků, poznání tvůrčích i technických stránek fotografie – její technologické podstaty.

Studenti využívají ateliér a fotokomoru k praktickým činnostem. Teoretická výuka je prováděna v budově školy na Křížové ul. Ateliér disponuje moderní zábleskovou technikou, fotoaparátem Sinar na velký formát, Mamyia na střední formát a digitální fotografickou technikou Nikon. V prvním ročníku se studenti seznamují zejména se základy fotografování a fotografické techniky. V ateliérech vyvolávají černobílý materiál a seznamují se s digitální technikou, v učebnách praktickou výuku doplňuji teoretickými znalostmi z oblasti fotografie a obecnou problematikou zpracování materiálů, prací se světlem a další.

V průběhu druhého ročníku již studenti pracují v ateliérech na samostatných cvičeních zadaných učitelem jako např. portrét a učí se zpracovávat digitální obraz. V teoretickém bloku dostávají základy dějin fotografie od roku 1839, základy digitální fotografie či fotografie krajiny a další. Učitel je praktickými ukázkami (promítání příkladů diapro-jektorem) seznamuje s určitými etapami dějin fotografie a zadává fotografické úkoly, na kterých studenti pracují samostatně ve volném čase.

Třetí ročník je již věnován samostatnější činnosti a postupné přípravě na přijímací zkoušky na různé vysoké školy. V ateliérech si studenti prohlubují praktické znalosti při fotografování zátiší, trojrozměrných předmětů a znalost práce s velkoformátovým přístrojem. Samo-zřejmostí je úzká spolupráce učitele a studenta při realizaci některých náročnějších úkolů. V oblasti teorie fotografie se pokračuje ve výuce dějin fotografie, probírají se významné osobnosti fotografie a studenti také vypracovávají seminární práce zadané učitelem. Výuka je pravidelně doplňována také praktickými ukázkami.

Čtvrtý ročník je v teoretické výuce opakováním látky probrané za předešlé roky a část vyučovacího času učitel věnuje přípravě vybraných studentů na maturitní zkoušku z fotografie a přijímací zkoušky na vysoké školy. Učitel též přednáší současné fotografické tendence doma i v zahraničí, seznamuje studenty s významnými autory a výstavami fotografie. Na konci čtvrtého ročníku studenti připravují po konzultacích s vyučujícími fotografickou knihu, která je závěrečnou prací z praktické části studia fotografie, a v které zúročují své zkušenosti z předešlých let.

Studenti, kteří si vyberou fotografii jako maturitní předmět, pracují na volném souboru fotografií dle dohody s vyučujícím a společně tento soubor představují při závěrečné zkoušce, kde jsou též zkoušeni z teoretických znalostí a historie fotografie. Absolventi naší školy nacházejí podle osobních předpokladů a zaměření dobré uplatnění ve všech oblastech profesionální fotografie (redakcích periodik i nakla--datelství, ve výstavnictví i reklamě). Jsou připraveni k samostatné profesionální práci, nebo k dalšímu studiu (FAMU, Institut tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě, VŠUP, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně či Univerzita Jana Evangelisty Purkyně). Na všechny tyto vysoké školy se studenti střední grafické školy v Jihlavě pravidelně dostávají, ať už na oddělení výtvarné, či reklamní fotografie.

Talentové zkoušky se konají první pracovní den ve druhém úplném kalendářním týdnu měsíce ledna s pěti pracovním dny. Přihlášky je nutné zaslat do 30. listopadu předcházejícího roku.

SUŠG má vlastní galerii v budově ateliérů, která vznikla zrekonstruováním sklepních prostorů. Byla pojmenována po významném fotografovi a pedagogovi pražské FAMU, profesorovi Jánu Šmokovi. Výstavní činnost je zaměřena na prezentaci prací studentů a profesorů uměleckých škol a na tvorbu známých umělců, jejichž díla mohou být inspirací pro výukový program. Naši studenti zde předvádějí svoji volnou tvorbu a také klauzurní a maturitní práce, kterými dokládají výsledky svého studia.

Text: Eva Hofmanová

Jste-li absolventem této školy, živíte se fotografií a máte vlastní webové stránky, napište nám – můžeme zde uvést vaše jméno s příslušným odkazem.