Dnes je 8.4.2020


Čas od času rozesíláme zájemcům informace o změnách a novinkách na stránkách tohoto portálu. Zadáte-li sem svůj e-mail, přidáme do seznamu adresátů i vás.

Kliknutím na tuto ikonu se můžete přihlásit k odběru novinek ve formátu XML:
RSS Feed RSS kanál

__________________

Zajímáte se
o umělecké dění?
Čtěte artmagazin.eu.
artmagazin.eu
__________________

Nejrozsáhlejší databáze fotografických výstav na českém internetu přináší základní údaje o mnoha desítkách právě probíhajících výstav v celé republice a nabízí naprosto unikátní možnost vyhledávání v tisícovkách záznamů podle různých kritérií. Chcete-li do databáze přidat výstavu, kterou právě pořádáte, můžete informace o ní vložit do tohoto formuláře.


English Homepage

N E J N O V Ě J Š Í
Z P R Á V Y

Jste plátcem DPH a prodáváte fotografie přes internet konečným spotřebitelům v cizině? Pokud ano, týkají se vás následující změny v zákoně o DPH.

Do sekce věnované autorským právům jsme přidali novou stránku často kladených otázek.

Evropská komise vyzvala veřejnost k podávání připomínek k revizi autorského práva v EU.

Do 14. ledna 2014 můžete zasílat návrhy na Osobnost české fotografie za minulý rok.

Výstavou Slovenská nová vlna, 80. léta, se v Praze otevírá Dům fotografie.

Josef Koudelka se dohodl s UPM a věnuje mu soubor 537 fotografií.

Mají čeští fotografové zájem o autorská práva? Nečinnost vedení jejich profesních organizací naznačuje, že to moc slavné nebude.

Vzhledem k tomu, že nejnavštěvovanější stránkou fotomonitoru je již od počátku databáze fotografických výstav, změnili jsme poněkud uspořádání webu, aby lépe odrážel zájmy jeho čtenářů.

Podporujeme Manifest
za používání
metadat

Podporujeme Manifest za používání metadat

Fotografické školství > Vysoké školy

Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity
Opava

Adresa: Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava
Tel.: 553 684 385
Fax: 553 684 389
E-mail: itf@fpf.slu.cz
Internetové stránky: www.itf.cz

Poskytované vzdělání v oboru fotografie: vysokoškolské

Základní informace
Tvůrčí fotografii lze na Institutu tvůrčí fotografie (ITF) studovat v několika stupních: bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském. Obor nabízí studium základních oblastí výtvarné, dokumentární, reportážní a užité fotografie i historie, teorie a kritiky fotografie, doplněné o studium dějin výtvarného umění, grafické úpravy a typografie, počítačové grafiky, počítačového zpracování fotografií, digitální fotografie, senzitometrie, exponometrie, technologie fotografie, psychologie umění, sociologie, dějin filmu a dalších oborů. Tato forma kombinuje korespondenční studium, kdy posluchači zpracovávají praktická cvičení ze základních oborů fotografie a ty prostřednictvím speciálního internetového programu odesílají pedagogům k hodnocení, s běžným dálkovým studiem a řadou tvůrčích dílen, plenérů a dlouhodobých fotografických projektů. Studium je ukončeno obhajobou praktické a teoretické části diplomové práce a závěrečnou zkouškou z dějin a teorie fotografie.

Formy studia
Absolventi tříletého bakalářského stupně studia by měli získat základní vysokoškolskou kvalifikaci ve všech hlavních oblastech výtvarné, dokumentární a užité fotografie i historie, teorie a kritiky fotografie. Pro nejlepší absolventy je určeno navazující dvouleté magisterské studium, které umožňuje studentům větší výběr předmětů. Do magisterského studia se mohou přihlásit i absolventi specializovaných bakalářských fotografických studií na jiných vysokých školách. V přijímacím řízení se předkládají soubory fotografií a teoretická práce z dějin fotografie v rozsahu bakalářských diplomových prací na ITF. Tříleté doktorské studium oboru Tvůrčí fotografie je koncipováno jako přísně výběrové. Výuka probíhá formou řízeného individuálního studia, vědeckého bádání a samostatné fotografické tvorby.

Způsob a organizace studia
Studium probíhá formou třídenních konzultací v pravidelných dvouměsíčních intervalech. Noclehy zajišťuje ITF v místě konzultací v rekreačním středisku na Horní Bečvě v Beskydách, náklady na nocležné a stravu si hradí studenti sami. Na konzultacích probíhají přednášky, rozbory cvičení, semináře, besedy s fotografy a teoretiky, improvizované výstavy a projekce, písemné testy i ústní zkoušky. Na úvodní konzultaci obdrží všichni studenti sylaby se zadáním a vysvětlením všech úkolů. Do každého praktického cvičení student zpravidla zpracuje čtyři skupiny úkolů. Práce se zasílají pedagogům příslušných předmětů, kteří je zhodnotí. V 1., 2. a 4. ročníku studenti předkládají klauzurní výstavní soubory volné tvorby. Na závěr studia probíhají obhajoby praktických a teoretických bakalářských a magisterských prací a státní zkoušky z dějin a teorie fotografie.
U doktorského studia se klade důraz na časté konzultace doktoranda se školitelem a s dalšími pedagogy a odborníky z praxe, na semináře v úzkém kruhu dalších studentů, na samostatnou fotografickou tvorbu, na účast na vybraných přednáškách na Slezské univerzitě i jiných pracovištích, na zahraniční stáže, na občasné vedení seminářů pro studenty, na vypracování dílčích seminárních prací a několika veřejných přednášek, na kurátorskou přípravu výstav.

Zázemí a technické vybavení
Studentům je v Opavě k dispozici kvalitně vybavený ateliér, fotokomora, knihovna a počítačové pracoviště. ITF také organizuje specializované několikadenní tvůrčí dílny, fotografické plenéry a dlouhodobější fotografické projekty (například dokumentární projekty Lidé Hlučínska 90. let 20. století, Zlín a jeho lidé, v současnosti Opava očima studentů ITF) a exkurze.

Profil a uplatnění absolventů
– Bakalářské a magisterské navazující studium

Absolventi by měli nalézt uplatnění především jako profesionální fotografové ve svobodném povolání, kteří jsou kvalitně připraveni na zvládnutí úkolů ze všech hlavních oblastí fotografie. Další absolventi, kteří dají přednost zaměstnaneckému poměru, naleznou řadu možností například v rozličných fotografických studiích a agenturách, reklamních a propagačních odděleních různých firem nebo ve fotografických odděleních větších muzeí, galerií, výzkumných ústavů, vysokých škol, nakladatelství atd. Pro absolventy dokumentární a fotožurnalistické orientace se nabízí uplatnění především v denících a časopisech, ale i v televizi apod. Další možnosti jsou v dosud velmi málo obsazené oblasti teorie a kritiky fotografie, v práci obrazových redaktorů, kurátorů fotografických sbírek, galerijních a muzejních pracovníků nebo pedagogů různých typů fotografických škol, včetně soukromých, na nichž dosud nezřídka vyučují lidé bez odpovídající kvalifikace. Dosavadní zkušenosti s uplatněním absolventů studia na ITF svědčí o tom, že kvalifikovaných fotografů je v mnoha oblastech stále ještě nedostatek a je o ně velký zájem.

– Doktorské studium
Absolventi doktorského studijního programu by měli získat hluboké znalosti o dějinách, současném stavu, teorii a kritice fotografie i široký kulturně-historický rozhled, měli by být dobře připraveni na odborné bádání v oblasti historie fotografie a na fundované zpracování získaných materiálů, měli by ovládat moderní pedagogickou metodologii, aby své znalosti mohli účinně předávat při výuce na různých typech škol. Měli by být schopni o fotografii odborně psát i přednášet, měli by znát zásady kurátorské a archivní práce, měli by být schopni plynně komunikovat a číst odbornou literaturu nejméně ve dvou světových jazycích (znalost angličtiny je přitom povinná), měli by dokonale ovládat klasickou fotografickou techniku i nejnovější digitální technologie stejně jako možnosti počítačových úprav fotografií či způsoby tisku. Se svou kvalifikací by se měli uplatňovat jako odborně dokonale připravení profesionální fotografové, jako pedagogové vysokých a středních fotografických škol, kurátoři muzejních a galerijních fotografických sbírek, redaktoři fotografických a výtvarných časopisů, odborní publicisté.

Jste-li absolventem této školy, živíte se fotografií a máte vlastní webové stránky, napište nám – můžeme zde uvést vaše jméno s příslušným odkazem.

Nahoru